Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Boxs-It Self-Storage

Artikel 1

1.1.   Deze Algemene Voorwaarden behoren bij de huurovereenkomst met Boxs-it  self-storage.

Artikel 2

2.1. De verhuurde ruimte dient enkel gebruikt te worden als opslagruimte. Ieder ander gebruik is verboden. Het is de huurder enkel toegestaan de ruimte te betreden voor het plaatsen of ophalen van goederen.

2.2. De huurder heeft 7 dagen per week , van 6:00 uur tot 23:00 uur, toegang tot  de gehuurde ruimte. Boxs-it self-storage is vrij de openingstijden te wijzigen. Een aanpassing van de openingstijden leidt niet automatisch tot een aanpassing van de overeengekomen prijs.

2.3. Het is de huurder niet toegestaan de ruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik te geven of te verhuren, tenzij dit schriftelijk met Boxs-itself-storage overeengekomen is.

2.4. Het is de huurder niet toegestaan:

  • Elektrische of andere mechanische toestellen aan te sluiten of te gebruiken.
  • Het gehuurde te gebruiken als werkplaats.
  • Zaken aan de wanden van het gehuurde te bevestigen.
  • Gaten te boren in de wanden van het gehuurde.
  • Het gehuurde te doen voorstellen als vestigingsadres.
  • Levend materiaal in het gehuurde op te slaan.
  • Toxische, ontvlambare, aan bederf onderhevige, volgens de wet verboden, of andere gevaarlijke goederen in het gehuurde op te slaan.
  • Geld, juwelen, kunstvoorwerpen of andere kostbaarheden zonder toestemming van Boxs-it self-storage in het gehuurde op te slaan.
  • Huisdieren mee te nemen in het gebouw.
  • Te roken in het gebouw

2.5. Huurder dient het gehuurde op een zodanige wijze te gebruiken dat er geen overlast voor andere huurders wordt veroorzaakt.

2.6. Wanneer er schade is veroorzaakt door de huurder aan het gehuurde of aan het gebouw zullen de kosten voor reparatie worden doorberekend aan de huurder.

2.7. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van afval. Mocht huurder nalatig zijn zullen de gemaakte kosten voor reiniging of het afvoeren van afval worden

doorberekend aan huurder.

2.8. Huurder zal zich te allen tijde houden aan de aanwijzingen zoals deze door Boxs-it self-storage worden gegeven, zowel binnen als buiten het gebouw.

Artikel 3

3.1. De verstrekte  pincode dient enkel door huurder zelf of door een bij Boxs-it self-storage bekend bevoegd persoon gebruikt te worden en nimmer aan derden verstrekt te worden.

3.2. Bij aankomst dient de huurder altijd zijn  pincode bij een toegangscontrolepunt in te voeren.

3.3. De huurder is verantwoordelijk voor personen die hij meebrengt naar de vestiging. Schade veroorzaakt door personen die de huurder heeft meegenomen heeft worden op huurder verhaalt.

3.4. Voor het vervoer in het gebouw dient de huurder de hiervoor beschikbare transportmiddelen te gebruiken. De transportmiddelen zijn gratis te gebruiken.

3.5. De nooduitgangen dienen enkel in geval van nood gebruikt te worden. Bij overtreding kunnen de kosten voor het activeren van het alarm in rekening worden gebracht.

3.6. Het is niet toegestaan achter een rijdend voertuig door de toegangspoort te rijden, eventuele schade kan op de huurder verhaald worden.

3.7. Indien de huurder zijn toegangscode verloren heeft, dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij de receptie, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden.

3.8. Het is niet toegestaan de vloer zwaarder dan 1000 kg per m² te belasten.

3.9. Het is huurder niet toegestaan zaken in zijn ruimte en in het gebouw te veranderen, aan te brengen of weg te breken, ook niet aan leidingen en dergelijke.

3.10. Huurder zal het gehuurde na het aflopen van de overeenkomst weer in dezelfde staat aan Boxs-it self-storage ter beschikking stellen zoals deze aan hem ter beschikking is gesteld. Eventuele kosten voor het terugbrengen in originele staat zal door Boxs-it self-storage aan de huurder worden doorberekend.

3.11. Alle zaken die na het aflopen van de overeenkomst nog in het gehuurde of op het terrein van Boxs-it self-storage gevonden worden en voorheen toebehoorden aan huurder zullen door Boxs-it self-storage mogen worden verwijderd. Eventuele kosten voor het verwijderen van de goederen zal door Boxs-it self-storage aan de huurder worden doorberekend.

Artikel 4

4.1. Huurder is ermee akkoord dat zijn opgeslagen goederen in het gehuurde verzekerd dienen te zijn door een eigen inboedelverzekering.

4.2. Boxs-it self-storage is jegens huurder niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken aan het gehuurde.

4.3. Boxs-it self-storage is niet aansprakelijk voor geleden schade, door welke oorzaak dan ook, of vermissing van zaken welke huurder in het gehuurde opgeslagen heeft.

4.4. Huurder vrijwaart Boxs-it self-storage van alle aansprakelijkheid van schade door derden aan goederen opgeslagen in het gehuurde dan wel persoonlijk letsel. Indien op verzoek van huurder goederen door Boxs-it self-storage vervoert worden vrijwaart huurder Boxs-it self-storage van alle aansprakelijkheid van schade, diefstal of vermissing.

4.5. Het transport van zaken van de huurder van en naar het gehuurde is geheel voor eigen risico van de huurder. Boxs-it self-storage is niet aansprakelijk voor schade of vermissing aan goederen of personen gedurende het transport.

4.6. Huurder gaat ermee akkoord dat op het terrein en in het gebouw video opnamen worden gemaakt en worden bewaard. De video opnamen worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden.

Artikel 5

5.1. Boxs-it self-storage zal de ruimte in goede staat onderhouden voorzover de verplichting op grond van wettelijke bepalingen op haar rust. Huurder is verplicht omeventuele onderhoudsgebreken direct en schriftelijk aan Boxs-it self-storage te melden.

5.2. Huurder dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het perceel of eigendommen van derden.

5.3. Huurder is verplicht om tijdig schriftelijk melding te maken van dreigende of reeds ontstane schade aan het gehuurde of aan onroerende zaken waarvan de ruimte deel uitmaakt.

5.4. Indien Boxs-it self-storage een onderzoek wil instellen naar wenselijkheid om reparaties te verrichten, is huurder verplicht aan Boxs-it self-storage en/of diens gemachtigde zo spoedig mogelijk toegang tot het gehuurde te verschaffen zonder hierbij voorwaarden te stellen.

5.5. Indien er naar het oordeel van Boxs-it self-storage reparaties of andere werkzaamheden verricht dienen te worden, is de huurder verplicht de benodigde personen in het gehuurde toe te laten en de te verrichten werkzaamheden te gedogen zonder dat daarvoor een schadevergoeding of vermindering van de prijs kan worden gevorderd. Zulks geldt niet alleen voor reparaties of andere werkzaamheden maar ook voor renovaties of wijzigingen in en rond het gehuurde.

5.6. Boxs-it self-storage heeft te allen tijde het recht zich toegang tot het gehuurde te verschaffen. Boxs-it self-storage zal toegang verschaffen tot het gehuurde aan politie en justitie, brandweer en douane indien zij hiertoe verzoeken. Van het verschaffen van toegang zal Boxs-it self-storage, waar mogelijk, de huurder van te voren op de hoogte stellen. Indien zulks niet mogelijk is, zal Boxs-it  self-storage de huurder achteraf op de hoogte stellen. Boxs-it self-storage is niet verantwoordelijke voor eventuele schade welke geleden wordt door het verschaffen van toegang aan politie en justitie, brandweer en douane.

5.7. Huurder zal de gedaante of inrichting van het gehuurde tijdens de looptijd van de huurovereenkomst niet wijzigen.

5.8. Indien er zich in het gehuurde een calamiteit voordoet en de huurder niet tijdig ter plaatse kan zijn, heeft Boxs-it self-storage het recht het slot door te boren en de zich in de gehuurde ruimte bevindende goederen veilig te stellen.

5.9. Boxs-it self-storage behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst te allen tijde eenzijdig te ontbinden, zonder opgaaf van reden.

 

Artikel 6

6.1. Indien huurder na een sommatie nalatig blijft in de nakoming van zijn financiële verplichting jegens Boxs-it self-storage voortkomend uit de huurovereenkomst heeft Boxs-it self-storage het recht huurder de toegang tot het gebouw en zijn gehuurde ruimte te ontzeggen, totdat huurder aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6.2. Indien huurder, na een sommatie, na 14 dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn financiële verplichting jegens Boxs-it self-storage voortkomend uit de huurovereenkomst heeft Boxs-it  self-storage het recht aanspraak te maken op een vergoeding van schade, kosten en rentederving.

6.3. In geval van een betalingsachterstand zullen de eventuele te maken kosten voor een incassoprocedure volledig op rekening van de huurder komen.

6.4. In geval van een betalingsachterstand van tenminste één maand heeft Boxs-it self-storage het recht het gehuurde te ontruimen en vrij te geven voor verhuur aan derden.

 

Artikel 7

7.1. Huurder dient Boxs-it self-storage schriftelijk te informeren indien adres en/of bankrekeningnummer wijzigt